ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศที่ควรรู้

weather forecastpic

weather forecastpic

การพยากรณ์อากาศ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศที่ ซึ่งการจะพยากรณ์อากาศได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้

 • ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรากฏการณ์รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในบรรยากาศ
 • สภาพอากาศในขณะปัจจุบัน
 • ความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบทั้ง 2 ซึ่งเอ่ยมาข้างต้นเข้าด้วยกัน เพื่อจุดประสงค์ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. การตรวจอากาศเพื่อให้ทราบถึงสภาพอากาศในปัจจุบัน
 2. การสื่อสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลของการตรวจ
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการคาดหมาย ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังสามารถแบ่งขั้นตอนออกไปได้อีก 5 ขั้นตอน คือ
 • ขั้นตอน 1 ในขั้นตอนนี้จะทำการบันทึกผลการตรวจอากาศทุกทาง ไม่ว่าจะจากในประเทศหรือจากต่างประเทศ บันทึกลงบนแผนที่ของอุตุนิยมวิทยารูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น แผนที่อากาศผิวพื้น , แผนที่อากาศชั้นบน , แผนภูมิการหยั่งอากาศ ทั้งหมดนี้เขียนด้วยสัญลักษณ์อันเป็นมาตรฐานของทางอุตุนิยมวิทยา
 • ขั้นตอน 2 เป็นการวิเคราะห์ผลการตรวจซึ่งได้มาจากขั้นตอน 1 วิธีคือ ลากเส้นเพื่อแสดงค่า และเผยให้เห็นองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา เช่น เส้นความกดอากาศ เพื่อใช้ในการแสดงตำแหน่ง รวมทั้งแสดงความรุนแรงของระบบลมฟ้าอากาศ , เส้นทิศทาง และความเร็วลมตามระดับความสูงอันแตกต่างกัน เพื่อใช้แสดงลักษณะของอากาศในระดับบน  , เส้นแสดงความเปลี่ยนของอุณหภูมิอันเกิดขึ้นจากความสูง เพื่อเป็นการแสดงเสถียรภาพของบรรยากาศ โดยเสถียรภาพของบรรยากาศนี้ เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดเมฆ และฝน
 • ขั้นตอน 3 เป็นการคาดหมายของการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการเคลื่อนที่ของลมฟ้าอากาศ ซึ่งวิเคราะห์ได้จากในขั้นตอน 2 ใช้วิธีการพยากรณ์อากาศในรูปแบบอันต่างๆกัน
 • ขั้นตอน 4 เริ่มทำการออกคำพยากรณ์ ในช่วงเวลา และพื้นที่ต้องการหา ทั้งนี้ต้องดูจากตำแหน่งบวกกับความรุนแรงของลมฟ้าอากาศด้วย
 • ขั้นตอน 5 เป็นการส่งคำพยากรณ์อากาศ ไปยังสำนักข่าวหรือเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปสู่ประชาชน รวมทั้งส่งคำพยากรณ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการงานทางอากาศตามความเหมาะสม เช่น การป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติอันมาจากซึนามิ เป็นต้น

วิธีการพยากรณ์อากาศ

ใช้ทิศทางกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของลมฟ้าอากาศในปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์ว่าในอนาคตมันจะเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งไหน วิธีนี้ใช้ได้ดีสำหรับการพยากรณ์ฝนภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที

การพยากรณ์ด้วยวิธีภูมิอากาศ ใช้ค่าเฉลี่ยจากหลายๆปีมาวิเคราะห์ ใช้ได้แม่นเมื่อลมฟ้าอากาศมีสภาพคล้ายคลึงกับสภาวะของช่วงฤดูนั้น

การพยากรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ คำนวณปัจจัยอันเกี่ยวข้อง บวกกับสภาพของลมฟ้าอากาศ จากการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก