ความสำคัญและความรู้อุตุนิยมวิทยา

meteorology

meteorologypic

ความสำคัญของอุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้

อุตุนิยมวิทยา จัดเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอากาศหรือปรากฏการณ์ของภูมิอากาศ โดยข้อมูลที่ได้ก็มาจากการเก็บรวบรวม , วิเคราะห์ , สถิติ , ข้อมูลจากทั้งในอดีต และในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะผู้คนในอาชีพต่างๆ ที่ต้องอาศัยปัจจัยทางอากาศในการทำมาหากิน เช่น ชาวนา , ชาวประมง , วิศวกร , นักบริหาร , การทำธุรกิจ , เส้นทางการบินของเครื่องบิน , การหาข้อมูลทางอากาศเพื่อทำนายถึงภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น โดยเราสามารถนำความรู้เหล่านี้มาใช้ได้ทั้งในตรง และทางอ้อม ทั้งในทางทำงานรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยต่อทั้งชีวิต และทรัพย์สิน จึงสรุปได้ว่าอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญระดับประเทศเลยทีเดียว

ความรู้ของอุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้

วิชาความรู้ของอุตุนิยมวิทยา เป็นการศึกษาเรื่องราวของชั้นบรรยากาศทั้งทางด้านกายภาพ และเคมี , ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศกับพื้นโลก , ความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่ ในการตรวจสภาพอากาศรวมทั้งตรวจปรากฏการณ์จากธรรมชาติต่างๆ โดยมีจุดประสงค์คือการพยากรณ์อากาศรวมทั้งเตือนภัยร้ายอันเกิดจากธรรมชาติ นั่นคือ กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่เพียงเท่านี้ อุตุนิยมวิทยายังศึกษาพร้อมทำการวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา , ให้บริการอันเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทางด้านกิจการด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นศูนย์โทรคมนาคมประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าว่าสภาพของลมฟ้าอากาศรวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆ ว่าเกิดขึ้นไปในทิศทางไหน พยากรณ์อากาศสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ระยะตามช่วงเวลา ดังนี้

  • การพยากรณ์อากาศระยะสั้น ใช้เวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ใช้ข้อมูลจากผลการตรวจอากาศ กับแผนที่ขณะปัจจุบันมาวิเคราะห์
  • การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ใช้เวลามากกว่า 72 ชั่วโมง –  10 วัน ใช้ข้อมูลในปัจจุบันผสมผสานเข้ากับข้อมูลจากสถิติ
  • การพยากรณ์อากาศระยะนาน ใช้เวลา 10 วันขึ้นไป นำข้อมูลมากจาสถิติเพื่อการวิเคราะห์

เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ หรือการวิเคราะห์ลักษณะของอากาศ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการวางแผนงาน , ดำเนินงานในด้านอื่นๆอีก เช่น

ด้านกสิกรรม การพยากรณ์อากาศจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการคัดเลือกพันธุ์พืชอย่างเหมาะสม กับสภาพของอากาศในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่นั้น

ด้านวิศวกรรม ช่วยในเรื่องของการก่อสร้างอาคารให้มีสภาพไหลเวียนอากาศดี