meteorology

ความสำคัญและความรู้อุตุนิยมวิทยา

September 15, 2018 admin 0

ความสำคัญของอุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้ อุตุนิยมวิทยา จัดเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอากาศหรือปรากฏการณ์ของภูมิอากาศ โดยข้อมูลที่ได้ก็มาจากการเก็บรวบรวม , วิเคราะห์ , สถิติ , ข้อมูลจากทั้งในอดีต และในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะผู้คนในอาชีพต่างๆ ที่ต้องอาศัยปัจจัยทางอากาศในการทำมาหากิน เช่น ชาวนา , ชาวประมง , วิศวกร , นักบริหาร , การทำธุรกิจ […]