meteorology

ความสำคัญและความรู้อุตุนิยมวิทยา

September 15, 2018 admin 0

ความสำคัญของอุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้ อุตุนิยมวิทยา จัดเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอากาศหรือปรากฏการณ์ของภูมิอากาศ โดยข้อมูลที่ได้ก็มาจากการเก็บรวบรวม , วิเคราะห์ , สถิติ , ข้อมูลจากทั้งในอดีต และในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะผู้คนในอาชีพต่างๆ ที่ต้องอาศัยปัจจัยทางอากาศในการทำมาหากิน เช่น ชาวนา , ชาวประมง , วิศวกร , นักบริหาร , การทำธุรกิจ […]

weather forecastpic

ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศที่ควรรู้

August 15, 2018 admin 0

การพยากรณ์อากาศ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศที่ ซึ่งการจะพยากรณ์อากาศได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรากฏการณ์รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในบรรยากาศ สภาพอากาศในขณะปัจจุบัน ความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบทั้ง 2 ซึ่งเอ่ยมาข้างต้นเข้าด้วยกัน เพื่อจุดประสงค์ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ การตรวจอากาศเพื่อให้ทราบถึงสภาพอากาศในปัจจุบัน การสื่อสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลของการตรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการคาดหมาย ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังสามารถแบ่งขั้นตอนออกไปได้อีก 5 ขั้นตอน คือ […]